ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА-ГВОЖЂА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 Образац понуде

Здравствени центар Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница оглашава продају секундарних сировина-гвожђа путем прикупљања писмених понуда.

 

Предмет продаје су секундарне сировине-гвожђе:

  1. Изгорела возила, санитети комби, 2 комада
  2. Изгорело возило, Škoda, 1 комад
  3. Професионална машина за веш “PC40”, 1 комад
  4. Професионални ваљак за веш “Primat”, 1 комад
  5. Топловодни блок котао, 2 комада
  6. Парни блок котао, 1 комад
  7. Коплетнан цевоводни развод у котлатрници

Рок достављање понуда је 25.12.2023.године до 12 часова на адреси Здравствени центар Лозница. ул. Болничка бр.65. Понуде доставити у затвореним и запечаћеним ковертама уз назнаку: ПОНУДА ЗА ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА-НЕ ОТВАРАТИ са назнаком предмета продаје, или продаје директно у Здравствени центар Лозница, ул. Болничка бр.65, канцеларија секретарице Здравственог центра Лозница, на трећем спрату зграде Управе Здравственог центра Лозница. На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив, адресу и број телефона понуђача. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати писмено овлашћење које су дужни да предају Комисији пре почетка отварања понуда, а физичко лице важећу личну карту коју ће Комисији дати на увид.

 

Отварање понуда ће се обавити истог дана на горе наведеној адреси са почетком у 12:15 часова.

 

Образац понуде може се преузети лично у просторијама Здравственог центра Лозница, ул. Болничка бр.65, канцеларија секретарице Здравственог центра Лозница, на трећем спрату зграде Управе Здравственог центра Лозница или преузимањем са сајта Здравственог центра Лозница

Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који испуњавају услове и који су регистровани за обављање послова продаје односно откупа секундарних сировина. Уз понуду потребно је доставити потврду о регистрацији за обављање послова откупа секундарних сировина.

 

Стварне количине секундарних сировина биће прецизиране након мерења које обезбеђује купац. Купац у својој понуди обавезно наводи податке о привредном субјекту који ће извршити мерење секундарних сировина. Купац се обавезује да један примерак потврде након сваког извршеног пријема и мерења секундарних сировина  преда Здравственом центру Лозница. Мерење се врши уз обавезно присуство овлашћеног лица Продавца. У укупну цену секундарних сировина морају бити обрачунати сви зависни и други пратећи трошкови (трошкови демонтаже, сечења, трнспорт, мерење, утовар, отпремање и др.). Купац обезбеђује сву неопходну механизацију за утовар, одношење и истовар секундарних сировина.

 

Понуђачи који су заинтересовани да разгледају предмет продаје и за додатне потребне информације, треба да се јаве особи за контакт у овом поступку  Дејану Томићу, лично или на број телефона 064 1962238 од 08-14 часова.

 

Предмет продаје доделиће се најповољнијем понуђачу, односно лицу које понуди највишу цену  за откуп секундарних сировина-гвожђа.

 

Најнижа цена која је прихватљива по 1 кг износи 20,00 динара.

 

У случају да два или више понуђача понуде исту највишу цену, одржаће се поступак лицитације између понуђача који су доставили понуде са највишом понуђеном ценом. Лицитација ће се одржати дана 26.12.2023. године у 12 часова на адреси Здравственог центра Лозница у канцеларији начелника Техничке службе на трећем спрату, уз обавезно лично присуство представника понуђача. У случају недоласка овлашћеног представника понуђача, сматраће се да је понуђач одустао од понуде.

 

Рок трајања огласа је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Здравственог центра, на сајту Здравственог центра Лозница и на радио и ТВ Лотел Лозница.

 

Комисија ће донети одлуку о избору најповољнијег понуђача најкасније у року од 3 дана од отварања понуда и најкасније у року од 2 дана од избора најповољнијег понуђача послати обавештење свим лицима која су доставила понуду о донетој одлуци.

 

Најповољнији понуђач који стекне право купца дужан је да:

  1. у року од 5 дана од дана доношења одлуке о додели уговора потпише уговор
  2. у року од 15 дана од издавања фактуре уплати уговорени износ на текући рачун Здравственог центра Лозница. Број текућег рачуна 840-884667-47

 

Уколико најповољнији понуђач одустане од потписивања уговора, уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

 

Здравствени центар Лозница

в.д. директор

 

__________________________

др Јадранка Маринковић