Комисија за спровођење поступка продаје пластичних канти из Опште болнице Лозница на основу Одлуке директора бр. 684 од 19.03. 2019. објављује

ОГЛАС

о  јавној  продаји пластичних канти путем јавног надметања.

Расписује се оглас о јавној продаји пластичних канти од 10 л из Одсека за дијализу путем јавног надметања.

Јавна продаја канти путем јавног надметања, одржаће се у четвртак  4.04.2019. године у Управи, сали за едукацију Опште болнице Лозница у 9,00 часова.

Најнижа почетна цена је 60,оо динара + ПДВ по комаду. На месечном нивоу је око 300 комада , што је на годишњем нивоу око 3600 канти.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у висини од 10 % од утврђене почетне цене, израчунате укупно на годишњем нивоу, најкасније 2 часа пре почетка јавног надметања, на благајни Опште болнице Лозница.

Учеснику који буде понудио највећу цену уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену, а учесницима који не буду одређени као купци враћа се уплаћени депозит по завршетку јавног надметања.

Најповољнији учесник који стекне право купца дужан је да у року од 3 едана потпише Уговор.

Уколико најповољнији понуђач одустане од потписивања уговора или у одређеном року не изврши обавезе, уплаћени депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

Уговор се закључује на период од годину дана.

Комисија за спровођење поступка

Председник Стела Милошевић