На основу чл. 46. и 48. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10 и 99/10) и члана 43. став 1. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

Одлуку

о оснивању Опште болнице Лозница

Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС”, бр. 22/2011 од 31.3.2011. године.

1. Оснива се Општа болница Лозница у Лозници.

2. Назив установе је Општа болница Лозница (у даљем тексту: Општа болница).

Седиште Опште болнице је у Лозници, улица Болничка број 65.

3. Општа болница је установа са својством правног лица.

4. Општа болница пружа здравствену заштиту лицима свих узраста оболелих од разних врста болести. Општа болница обавља стационарну и специјалистичко-консултативну делатност и има организоване службе за пријем и збрињавање хитних стања, обављање специјалистичко-консултативне и стационарне здравствене делатности из интерне медицине, педијатрије, гинекологије и акушерства и опште хирургије, лабораторијску, рендген и другу дијагностику у складу са својом делатношћу, анестезиологију са реанимацијом, амбуланту за рехабилитацију и фармацеутску здравствену делатност преко болничке апотеке, у складу са законом и Уредбом о Плану мреже здравствених установа.

Општа болница обезбеђује самостално или преко друге здравствене установе и: санитетски превоз за упућивање пацијената на терцијарни ниво, снабдевање крвљу и крвним продуктима и службу за патолошку анатомију.

5. Средства и имовину за оснивање и рад Опште болнице чини део средстава, имовине, права и обавеза Здравственог центра Лозница, које је користила организациона јединица Општа болница Лозница, са билансним стањем на дан 31. децембра 2009. године.

Биланс стања у смислу става 1. ове тачке утврдиће орган управљања Здравственог центра Лозница.

Општа болница почиње са радом даном уписа у судски регистар.

6. Средства за оснивање и рад Опште болнице у државној су својини.

7. Даном почетка рада Општа болница преузима средства, имовину, права, обавезе и запослене Здравственог центра Лозница – организационе јединице Општа болница Лозница.

8. Органи Опште болнице јесу директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Управни одбор Опште болнице има седам чланова од којих су три члана из реда запослених у Општој болници.

Надзорни одбор Опште болнице има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Општој болници.

Директора, Управни и Надзорни одбор Опште болнице именује и разрешава оснивач.

9. Оснивач ће именовати вршиоца дужности директора, Управни и Надзорни одбор Опште болнице, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Управни одбор из става 1. ове тачке, донеће статут и друге опште акте неопходне за упис у регистар и почетак рада Опште болнице.

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 022-1667/2011-1

У Београду, 24. марта 2011. године

                                                                                                                                 Влада

                                                                                                                          Први потпредседник Владе – заменик председника Владе,

                                                                                                                            Ивица Дачић, с.р.