ОДЛУКА БР. 511 ОД 26.02.2020.

________________________________________________________________

Jавни оглас број 248

ОДЛУКА бр. 3325 од 31.12.2019.  на основу Јавног огласа 3138 ОД 09.12.2019.

 

Јавни оглас број 3138 од 09.12.2019.

_______________________________________________________________________________________________
ОДЛУКА НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ОГЛАСА БР. 2779
Број: 2779
Дана: 29.10.2019.године

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 106/2018) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  • 1 вишег радиолошког техничара (VI-1), за потребе Опште болнице Лозница
  •  Услови за заснивање радног односа:
                -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Вишу медицинску школу или Високу здравствену школу струковних студија

-положен стручни испит;

– лиценца

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

– фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи/ Високој здравственој школи струковних студија;

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– решење о упису у Комору, лиценца за рад

 Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства здравља и Опште болнице Лозница.Комисија формирана Одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена у току школовања, дужина чекања на посао-по завршеном стручном испиту-завршеној школи, радно искуство у струци.
  Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.
      Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

С поштовањем,
в.д.  Директор

др Милан Тодоровић

____________________________________________________________

ОДЛУКА БР. 2513  НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ОГЛАСА БР. 2185 ОД 30.08.2019.

 

ОГЛАС БРОЈ 2185 ОД 30.08.2019.

oglas 2185

Број:  2185

Дана: 30.08.2019.

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 106/2018) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  • 4 доктора медицине (VII-1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршен Медицински факултет;

-положен стручни испит;

– лиценца

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– решење о упису у Комору, лиценца за рад

  • 5 медицинских сестара- техничара (IVссс), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Средњу медицинску школу (општи смер)

-положен стручни испит;

– лиценца

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– решење о упису у Комору, лиценца за рад

  • 1 лабораторијски техничар (IVссс), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Средњу медицинску школу (лабораторијски смер)

-положен стручни испит;

– лиценца

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– решење о упису у Комору, лиценца за рад

Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства здравља и Опште болнице Лозница.

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена у току школовања(доктори медицине), дужина чекања на посао-по завршеном стручном испиту-завршеној школи, радно искуство у струци и интервју.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

С поштовањем,

в.д.  Директор

др Милан Тодоровић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА БР. 934 ОД 12.04.2019 .

 

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 15.03.2019.

Број: 644

Дана: 15.03.2019.године

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 106/2018) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

 ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  • 5 доктора медицине (VII-1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршен Медицински факултет;

-положен стручни испит;

– лиценца

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– решење о упису у Комору, лиценца за рад

  • 1 инжењер инвестиционог и техничког одржавања(VI/1)-струковни инжењер машинства (VI/1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену одговарајућу Високу школу струковних студија-Вишу техничку школу

– пожељно  радно искуство  у здравственој установи

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеној Вишој техничкој школи;

– докази о радном искуству у здравственој установи;

 

  • 7 медицинских сестара- техничара (IVссс), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Средњу медицинску школу (општи смер)

-положен стручни испит;

– лиценца

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– решење о упису у Комору, лиценца за рад

  • 1 гинеколошко акушерска сестра (IVссс), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Средњу медицинску школу (гинеколошко акушерски смер)

-положен стручни испит;

– лиценца

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– решење о упису у Комору, лиценца за рад

  • 2 спремачице за просторије у којима се пружа здравствена зашита-помоћни радник

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Основну школу, нк радник

            – пожељно  радно искуство  у здравственој установи

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију сведочанства о завршеној Основној школи

–  докази о  радном искуству у здравственој установи

Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства здравља и Опште болнице Лозница.

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена у току школовања, дужина чекања на посао-по завршеном стручном испиту-завршеној школи, радно искуство у струци.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

С поштовањем,

                                                                                    в.д.  Директор

                                                                                                                         др Милан Тодоровић

 

_____________________________________________________________________________

ОДЛУКА НА ОСНОВУ ОГЛАСА БР. 2793 ОД 22.11.2018. ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ПОСЛОВИ 05.12.2018.

Одлуку погледати кликом на :

ОДЛУКА

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ПОСЛОВИ  05.12.2018.

Број: 2793

Дана: 22.11.2018.године

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на  одређено време, за период до 2 године рада:

3 доктора медицине (VII-1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршен Медицински факултет;

-положен стручни испит;

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

7 медицинских сестара техничара (IVссс), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

– завршену Средњу медицинску школу (општи смер)

– положен стручни испит;

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови“.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

С поштовањем,

                                                                              в.д.  Директор

                                                                                                                                                               др Милан Тодоровић

 

 

___________________________________________________________________________

 

Одлука за пријем у радни однос на неодређено време

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ПОСЛОВИ  18.07. 2018.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ОДЛУКА 11.1.2018.
ОДЛУКА 11.1.2018.

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ПОСЛОВИ  27.12. 2017.

Оглас погледати кликом на линк:

OГЛАС 27.12.2017.

_____________________________________________________________________