ОДЛУКА НА ОСНОВУ ОГЛАСА БР. 2793 ОД 22.11.2018. ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ПОСЛОВИ 05.12.2018.

Одлуку погледати кликом на :

ОДЛУКА

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ПОСЛОВИ  05.12.2018.

Број: 2793

Дана: 22.11.2018.године

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на  одређено време, за период до 2 године рада:

3 доктора медицине (VII-1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршен Медицински факултет;

-положен стручни испит;

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

7 медицинских сестара техничара (IVссс), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

– завршену Средњу медицинску школу (општи смер)

– положен стручни испит;

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

–  фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

– фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови“.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

С поштовањем,

                                                                              в.д.  Директор

                                                                                                                                                               др Милан Тодоровић

 

 

___________________________________________________________________________

 

Одлука за пријем у радни однос на неодређено време

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ПОСЛОВИ  18.07. 2018.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ОДЛУКА 11.1.2018.
ОДЛУКА 11.1.2018.

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ПОСЛОВИ  27.12. 2017.

Оглас погледати кликом на линк:

OГЛАС 27.12.2017.

_____________________________________________________________________